Top

Announcements

  /  ECCT   /  Latest News   /  Announcements (Page 2)

SEMI 風能產業委員會釐清近日有關離岸風電報導 期待正視風力產業對電力供應及生態保護之貢獻 【TOWIA澄清新聞稿】澄清近期媒體報導颱風未能增加離岸風機發電量以及風場施工期間造成鯨豚擱淺數量增加之報導